Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z audytem programu nr TGO/45 2 9 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania subwencji z Amerykańskiego Funduszu Wyrównawczego

Plan debata w czasie konferencji zawiera następujące grupy panelowe:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Ocena wpływu Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 na osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na obszarze transgranicznym objętym wsparciem.
 • Ekspertyza „Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na sytuacje gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji pożyczkowych i poręczeniowych”
 • Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania
 • Analiza sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu podyplomowego Ośrodek na Szkolenia w Wieliczce
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących programu ZPORR w województwie śląskim w latach 2004 – 2006
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Projekty systemowe komponentu regionalnego realizowane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • Ocena procesu zarządzania projektami infrastruktury transportowej w kontekście realizacji NPR 2004-2006
 • Ocena stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników projektu Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w poniższych dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
 • Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 • Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: bełchatowski oraz wyszkowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Millennium Star Industrial Dev. Co. Ltd., Przedsiębiorstwo Kolejowych Robót Elektryfikacyjnych S.A., Fabryka Maszyn Budowlanych FAMABA w Głogowie S.A., Moder Electro, SAV Sp. z o.o. , „GOLAB” , Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Delic-Pol , Karol Kania i Synowie Sp. z o.o., LCS PIOTR MARCZUK, Rafał Stanuch Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe AWEX, Wielkopolski Dom Doradztwa Gospodarczego I Przedsiębiorczości sp. z o. o. , Janar – Jan Rędziniak, Pro-Unit s.c. Michał Szczygielski, Bartosz Wierzbicki, DENTAL – ”S” Mariusz Szajda

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Posted under Notki