Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr PMT/82 3 8 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania środków z Europejskiego Trustu Edukacyjnego

Agenda debata w czasie seminarium przewiduje wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Raport końcowy dotyczący wpływu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Ocena absorpcji środków w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
 • Audyt jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotel Na Szkolenia w Szczecinie
 • Ocena postępu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz identyfikacja problemów w absorpcji środków Programu
 • Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Komplementarność i synergia interwencji realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2004-2006
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Opracowanie metodyki LCA do oceny programów infrastrukturalnych
 • Wpływ projektów realizowanych w ramach działania 1.3.1. ZPORR na zwiększenie potencjału edukacyjno-badawczego szkół wyższych w województwie podlaskim.
 • Priorytecie I – projekt badawczy realizowany na zlecenie
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Fundusz zostany omówiony pod kątem skutków wdrożenia w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
 • Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
 • Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Malowanie i szklenie
 • Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • Działalność banku centralnego
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: tomaszowski oraz strzelecki

  Upoważnieni beneficjenci to: IMPEXMETAL”” S.A., Rawskie Zakłady Mięsne „RAWA” S.A., Zakłady Tkanin Dekoracyjnych „DEKORA” S.A., MAZOWIECKA HIGIENA KOMUNALNA Sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „SŁOWIANIN” , „ALFA SYSTEMS” , AERO VENTURE , Fightclub.pl Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia , Galeria Kreo Kinga Łodzińska, LEWIATAN PODKARPACIE SP. Z O.O., Softhus Sp. z o.o., ZAGOZDA , Fabryka Urządzeń Laboratoryjnych i Medycznych Polon-Poznań Sp. z o.o., SUPERVISOR , M+S Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Spółka Cywilna Maciej Kęszycki, Stanisław Kęszycki

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Posted under Notki