Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr XIJN/25 8 3 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania wsparcia z Panatlantyckiego Funduszu Infrastrukturalnego

Plan dyskusja podczas warsztatu zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Ocena systemów wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Rodzaje projektów realizowanych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 i ich znaczenie dla rozwijania i prowadzenia działalności go
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście uruchamiania działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu
 • Pomiar stopnia implementacji celów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotele Na Kursy w Szklarskiej Porębie
 • Analiza zapisów linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Komplementarność i synergia interwencji realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2004-2006
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Analiza przyczyn nieubiegania się JST o dofinansowanie typowych inwestycji komunalnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena stanu przygotowania podmiotów prowadzących formalne kształcenie ustawiczne w zakresie potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy (w kontekście Działania 9.3 PO KL)
 • Ocena poziomu realizacji wskażników w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL w województwie lubelskim


 • Grant będzie przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
 • Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
 • Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: skierniewicki oraz nyski

  Upoważnieni beneficjenci to: Bydgoskie Fabryki Mebli S.A., Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego S.A., „ELZAM-HOLDING” S.A., Meblarska Spółdzielnia Inwalidów CEL , UPC Polska Sp. z o.o. , NetGate s.c. Tomasz Karolczak & Jacek Banecki , Aliter Instytut Sp. z o.o. , Erontrans – Agencja Celna Sp. z o.o., „”GOM”” Owczarek Spółka Jawna, NetLine Group Sp. z o.o., Spingo Sp. z. o. o. w organizacji , YASA Motors Poland , Kaprin sp. z o.o., OPTEAM , COBERT sp. z.o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Posted under Notki