Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr TUP/59 1 1 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania budżetu z Bałtyckiego Priorytetu Spójności

Agenda debata podczas spotkania przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Analiza sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu edukacyjnego Ośrodki na Wykłady w Częstochowie
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Potrzeby instytucjonalnego systemu wdrażania funduszy strukturalnych w zakresie wsparcia eksperckiego na przykładzie Dolnego Śląska
 • Bariery i trudnosci ograniczajace skuteczne aplikowanie o srodki z RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim
 • Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – I edycja – Badanie Beneficjentów Indywidualnych
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Program zostany omówiony w aspekcie efektywności w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
 • Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
 • Produkcja sprzętu sportowego
 • Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: ząbkowicki oraz m. Piekary Śląskie

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „FENIKS”, Trans-Konspol Sp. z o.o., MCC GAS s.c., ASENIC Jacek Kurek, Centrum Produkcyjno-Usługowe ANSAT Sp. z o.o. , „GLOBEMA” , BN FACTORY , DYSKONTI.PL , Iweii.com Sp. z o.o., Multimedia Capital Group S. A. , REK – KOMPUTER Sp. z o.o., Zakład Produkcji Cystern LDS , Fabryka Aparatury Rentgenowskiej i Urządzeń Medycznych FARUM S.A., Plastbud – Spółka Komandytowa, „Agro-Technika”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Posted under Notki