Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z zamknieciem programu nr RBN/61 2 4 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania subwencji z Europejskiego Programu Infrastrukturalnego

Program debata podczas panelu przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Wpływ ekonomiczny realizowanych w województwie projektów w ramach Działania 1.4 ZPORR na rozwój regionalny (w tym na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej) oraz tworzenie stałych miejsc pracy
 • Badanie ewaluacyjne dotyczące wskaźników Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.2 SPO WKP
 • Audyt jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu podyplomowego Sale konferencyjne Wykłady w Wieliczce
 • Analiza zapisów linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Ewaluacja zdolności absorpcyjnych systemu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych
 • Zapotrzebowanie grup docelowych na określone typy projektów
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie skuteczności w poniższych dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
 • Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
 • Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych
 • Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
 • Działalność organizatorów turystyki
 • Artystyczna i literacka działalność twórcza

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: radomszczański oraz jarociński

  Upoważnieni beneficjenci to: „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A., Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o., D G Krzysztof Jarmuszewski, Karina Itrych-Migowska, P.U.H. „MIK-ELE” S.C. , „MEGA TV” S.C. , Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o., EcoWipes , GERDA – HYDOMAT S.A., Mont-Stal Sp. z o.o., POWER MEDIA , Zakład Produkcyjno-Handlowy SER-MILK, Kazubscy, Spółka Jawna, Arpo Dariusz Kmiciewicz, „UNI-PRO” Grzegorz Bokotko, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe-Handlowe Eksport-Import „MIREX”

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Posted under Notki