Audyt projektu – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem projektu nr SAZ/43 3 8 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania dotacji z Luksemburskiego Programu Pomocowego

Program dyskusja w czasie konferencji przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.2 SPO WKP
 • Ocena jakości wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Ośrodek na Konferencje w Bielsku Białej
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • Ocena dokumentacji stosowanej w celu wyłonienia projektów do dofinansowania oraz ich realizacji w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013
 • Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu II ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów)
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz pomocy społecznej w ramach EFS – raport końcowy
 • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim”
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Program będzie przeanalizowany pod kątem analizy ex post w poniższych dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
 • Pozostałe drukowanie
 • Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Wydawanie książek
 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: strzelecko-drezdenecki oraz opatowski

  Upoważnieni beneficjenci to: ALIMA-GERBER S.A., Centrum Szkolenia i Adaptacji Zawodowej Sp. z o.o. , TOFAMA S.A., Impladent Polska sp. z o.o., PAWALDiRH S.C. Montaż i Konserwacja Telewizji Satelitarnej i Kablowej , „Tugeb Polbud” , ALVO Grupa Gastrometal Barbara Staszczuk – Olszewska, DPM Solid Polska Przesławscy Sp. Jawna, Instytut Spawalnictwa, Medicalgorithmics Sp. z o.o., SIGMA , UNIWAG Andrzej Starzyk, e-Global Consulting Services Robert Koślicki, NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYK SPÓŁKA Z O.O., Zakład Stolarski Sylwester Jabłoński

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Posted under Notki